ALIMENTY NA DZIECKO

ALIMENTY NA DZIECKO

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ALIMENTACJI

Rodzic zobowiązany jest łożyć na utrzymanie swojego dziecka już od chwili jego narodzin. Obowiązek alimentacyjny nie jest zależny od tego czy dziecko urodziło się w małżeństwie, czy też poza nim. W przypadku dziecka przysposobionego (zaadoptowanego), obowiązek alimentacyjny powstaje z momentem przysposobienia. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice zobowiązani są do świadczenia alimentacyjnego na dziecko w przypadku, gdy te nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

ILE TRWA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Co do zasady obowiązek świadczenia alimentacyjnego na dziecko trwa do chwili osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie wyłącza więc obowiązku alimentacyjnego. W niektórych bowiem przypadkach obowiązek ten trwa nadal. Dzieje się tak, kiedy dziecko pomimo osiągnięcia pełnoletności nie jest zdolne do samodzielnego utrzymywania się z powodu swojej ułomności cielesnej lub psychicznej, nieuleczalnej choroby, albo niezdolności do podjęcia pracy spowodowanej alkoholizmem czy narkomanią. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego uzależniony jest również od chęci dziecka do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przyjmuje się, że do momentu ich ukończenia dziecko nie jest w pełni samodzielne finansowo, a co za tym idzie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal.
Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego wobec swojego pełnoletniego dziecka wówczas, gdy świadczenie to wiąże się z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem finansowym lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czyli nie wykorzystuje swoich zdolności do podjęcia pracy. W przypadku dziecka małoletniego, zobowiązani do płacenia alimentów rodzice mogą uchylić się od tego obowiązku, gdy dziecko posiada majątek, z którego dochody pozwalają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mowa tu najczęściej o darowiźnie lub spadku.

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW

W polskim systemie prawnym nie sposób odnaleźć konkretnego wskazania kwot dla świadczeń alimentacyjnych. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie w oparciu o potrzeby dziecka, a także możliwości majątkowe i finansowe zobowiązanego rodzica. Potrzebą dziecka nie jest jedynie zapewnienie mu minimum egzystencji, lecz stworzenie mu warunków bytowania adekwatnych do jego wieku, stanu zdrowia, a także zapewnienie możliwości jego rozwoju fizycznego i psychicznego. Zaspokojenie potrzeb dziecka obywać się będzie w takim zakresie na jaki pozwalają rodzicowi jego finanse. Sąd bierze tutaj pod uwagę wynagrodzenie rodzica oraz wszelkie przyznane mu premie czy dodatki. W przypadku rodzica, który pomimo posiadanych możliwości i kwalifikacji celowo nie podejmuje pracy, by uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, sąd ocenia jego możliwości zarobkowe w oparciu o kwoty jakie osiągnąłby, gdyby podjął pracę. Podobnie jest wtedy, gdy wysokość zarobków zobowiązanego z podanych wyżej przyczyn rażąco odbiega od realnie istniejących możliwości zarobkowych.

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW A INNE ŚWIADCZENIA (W TYM 500+)

Wysokość zasądzonych alimentów nie jest uzależniona od pobieranych :

1) świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegających zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
2) świadczeń, wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
4) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
5) rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

Pobieranie na dziecko świadczenia 500+ nie spowoduje więc zasądzenia niższych alimentów od zobowiązanego.

Co możemy dla Ciebie zrobić:

Nasi radcowie prawni specjalizują się w przygotowywaniu pozwów oraz prowadzeniu spraw o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka, sprawach alimentacyjnych i rodzinnych. Przeprowadzamy analizę kosztów, tak aby w sposób miarodajny ustalić alimenty na dzieci stron lub zobowiązania alimentacyjne pozwanego, jeżeli jego reprezentujemy. Występujemy również o alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

 • Analiza

  Przeanalizujemy Twoją sprawę rozwodu z orzeczeniem winy, zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym.

 • Wsparcie

  Nasz zespoł wesprze Cię zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym w sprawach o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka.

 • Informowanie

  Będziemy Cię informować o stanie zaawansowania Twojej sprawy o rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka.

Przeczytaj również:

W artykule tym przeczytasz czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i czym różni się on od rozwodu bez orzeczenia winy.
Przejdź do: Rozwód z orzeczeniem winy

Kiedy i w jakiej sytuacji można żądać zasądzenia aliemtów na dzieci. Czy do alimentów powinno się wliczać świadczenie 500+ ? Co wpływa na wysokość alimentów. O tym przeczytasz w niniejszym artykule dotyczącym alimentów na dzieci stron.

Czym jest władza rodzicielska i jaki ma wpływ na codzienne funkcjonowanie rodziców z dzieckiem. Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica a kiedy taką władzę ogranicznyć.

W jakim przypadku małżonek możę żądać zasądzenia alimentów na siebie. Jakie mogą być podstawy takiego żądania ?

Ile kosztuje rozwód ?

Jeżeli nie rozwód to co ?

Nie każdy konflikt, czy wygaśnięcie uczyć musi zakończyć się rozwodem. Polskie prawo przewiduje również opcję separacji

 • Separacja powoduje, że ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami
 • Nie ma skutków rozwodu
 • Jej celem jest ustanowienie dodatkowego czasu, aby małżonkowie przeanalizowali swoje decyzje
 • Separacja prawna, nie jest sparacją faktyczną.